"Нұр Арман" жобасы

 «Нур Отан» партиясының Доктринасында басты құндылық ретінде Адам, оның ар - ожданы мен құқығы, амандық-саулығы мен занды мүдделері көрсетілген: «Әр азамат туғаннан дені сау, білімді болуға, еңбек етуге, лайыкты енбекақы табуға, отбасын құруға, жеке баспана иеленуге, өз балаларының болашағын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретіндей әлеуметтік және басқа да игіліктерге кепілді  әpiтең тұрғыда қол жеткізе алуға тиіс».

Қaзipri әлемде адам капиталы мемлекеттің тұрақты дамуыныңнeгізгі факторларынынбipiболып табылады. Әлем елдерінің бәсекеге қабілеттілігін зерделейтін рейтингтік агенгттіктердің баяндамаларында адам капиталының коэффициенті жоғары елдер дәстүрлі түрде жоғары позицияны иемденеді Адам капиталы тұрақты экономикалық дамудың және қоңамдаңы саяси тұрақтылыктың саяси, элеуметтік және азаматтық институттардың жұмыс icтеуi үшін шешуші манызы бар кепілі болып табылады. Бұл көзқарас бойынша адам капиталы Қазақстанға әлемнің 30 бәсекеге кабілетті елінің  қатарына кipyгeкөмектесетін ресурс болып табылады.

«Нұр Отан» партиясының міндеті осы жастарға мүмкіндік беру жэне әлемнің жетекші жоғарғы оқу орындарында сапалы білім алу үшін әлеуметтік саты ұсыну болып табылады. Осындай жастарға армандарынicкeасыруға жәрдемдесу - партияның елімізің адам капиталын дамытуға инвестиция салуы болып табылады.

Мақсаты: дарынды, келешеп зор жастарга сапалы жогары бшмге кол жетюзуге мумющцк беру жолымен, Кдзакстан Республикасыньщ адам капиталын дамытуга партияныц улес косуы.

Міндеттері:
-   халыктың әлеуметтік қорғалатын аз жіктерінен шыққан жастарды
қолдау;
-   шетелдікжоғары оқу орындарында және халықаралықдеңгейдегіуниверситеттерде жоғары білім алуға жәрдемдесу;
-   «Нұр Отан» партиясыныңқайырымдылықбілім беру гранттарын ұсыну;
-   «Нұр Отан» партиясыныңқайырымдылықбілім беру гранттарын алған жастардыңоку үлгеріміне мониторинг жасау.

 

Мақсатты аудитория: әлеуметтіккөмекке мұқтаж жастар, атап айтқанда ата-анасыныңқамқорлығынсыз қалған жет1м балалар, мүгедектер, мемлекеттік атаулы әлеуметтікжәрдемакы алатын отбасылардан, көп балалы және толык емес отбасыларынан шыққан балалар, мүгедек ата-анасы бар жастар.

Жобаныңмазмұны:шетелдікуниверситеттерге өз бетінше оқуға түскен және қаржылықкөмекке зәру дарынды жастарға «Нұр Отан» партиясыныңқайырымдылықбілім беру гранттарын (бұдан әpi- гранттар) ұсыну.

"Нұр Арман" тұжрымдамасы

"Нұр Арман" ережесі